REGULAMENTUL OFICIAL

Recommend a friend

Organizat de Atlantic Education Service Ltd

Începând cu data de 01/07/2022

 

Art. 1 ORGANIZATOR

Prezentul proiect de recomandare (denumit în continuare ,,Proiectul”) este organizat de Atlantic Education Services Ltd, cu sediul social în Unit – G5, 129 Mile End Road, London, United Kingdom, E1 4BG, înregistrată sub nr. 09193501 (denumită în continuare „Organizatorul”) în condiţiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”).

 

Art. 2 DURATA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI 

Proiectul se desfăşoară începând cu data de 01 iulie 2022, pe o perioadă nedeterminată. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înceta derularea Poiectului în orice moment, prin informarea prealabilă a publicului efectuată prin intermediul site-ului www.atlanticlondon.ro/www.atlanticlondon.co.uk cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de încetarea efectivă a Proiectului. În eventualitatea încetării Proiectului în condiţiile de mai sus, recomandările trimise până la data încetării efective a Proiectului vor fi considerate valabile şi supuse condiţiilor prezentului Regulament.

 

Art. 3 PARTICIPARE 

Participarea la Proiect este deschisă oricărei persoane fizice, indiferent de cetăţenie, care a împlinit vârsta de 18 ani până la data transmiterii recomandării („Participantul”) şi care, pe durata desfăşurării Proiectului, a recomandat o altă persoană, prin completarea corectă a unui formular de recomandare electronic pus la dispoziţie de Organizator. Nu pot avea calitatea de Participanţi la acest proiect de recomandare angajaţii Organizatorului sau colaboratorii din echipa de Marketing. 

 

Art. 4 RECOMANDAREA

O Recomandare, în sensul prezentului Regulament, este orice persoană, care, la momentul primirii de către Organizator a datelor ei, nu este deja client al Organizatorului, pentru orice serviciu oferit de Organizator.

 

Art. 5 MODUL DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI

Organizatorul pune în mod gratuit la dispoziţia viitorilor Participanţi formularul electronic ce poate fi completat pe website-ul www.atlanticlondon.ro, secţiunea „Recommend a friend”.

Participanţii vor completa datele în formă electronică cu informaţii corecte şi complete, furnizând în mod obligatoriu informaţiile marcate cu semnul *. La primirea recomandării, Organizatorul va include datele acestei persoane în baza sa de date şi o va contacta telefonic pentru a-i prezenta oferta de servicii şi a-i propune să devină client al Organizatorului pentru aceste servicii.

 

Art. 6 RECOMPENSA

În cazul în care, în termen de 150 zile calendaristice de la primirea de către Organizator a Recomandării, dacă un Participant devine client a Organizatorului pentru serviciile sale, Organizatorul acorda respectivului Participant o recompensă conform grilei următoare:

 

Recomandă-ne 1 prieten şi primeşti, la alegere, unul dintre premiile de mai jos 

sau un voucher în valoare de £50!

Un aparat programabil de cafea, pentru dimineţile care încep mai greu

Un set de cristal, când vrei să îţi tratezi regeste prietenii

Un urs imens de plus, companionul perfect pentru copilul tău

 

Recomandă-ne 2 prieteni şi primeşti, la alegere, unul dintre premiile de mai jos 

sau un voucher în valoare de £100!

Un mixer care va face prăjitura perfectă în locul tău

O barcă controlabilă remote, ca să te bucuri de cele mai mari capturi

Dacă vrei să oferi copilului tău confort, alege setul complet de studiu pentru fete / băieţi

 

Recomandă-ne 3 prieteni şi primeşti, la alegere, unul dintre premiile de mai jos 

sau un voucher în valoare de £150!

Un multicooker 9 in1, pentru mese mai rapide şi delicioase în familie

Pentru a-ţi face viaţa mai uşoară, un scaun de piele cu masaj şi încălzire

Cel mai râvnit set Lego Friend, cu peste 40.000 de piese, pentru copilul tău

 

Recomandă-ne 4 prieteni şi primeşti, la alegere, unul dintre premiile de mai jos 

sau un voucher în valoare de £200!

Un laptop nou, marca Asus ZenBook, pentru că meriţi să lucrezi eficient

Pentru cei care îşi monitorizează pană şi bătăile inimii, un smartwatch inteligent marca Samsung 

Un Apple IPad, cel mai facil mod de a scrolla prin news feed-ul nostru

 

Recomandă-ne 5 prieteni şi primeşti, la alegere, unul dintre premiile de mai jos 

sau un voucher în valoare de £250!

O maşină de cusut marca Singer, pentru doamnele pasionate de fashion

Un BBQ grill, pentru ca noi înţelegem pasiunea romanilor pentru grătare

Pentru că hobby-ul se poate transforma uşor în profesie, o tabletă grafică Wacom

 

Un Participant poate cumula un număr nelimitat de astfel de recompense.

Această grilă de recompense este valabilă începând cu data de 01 iulie 2022 şi se va aplica tuturor Participanţilor care vor deveni eligibili pentru recompensă după această dată.

 

În cazul în care Participantul îndeplineşte condiţiile Proiectului, în vederea expedierii recompensei, Organizatorul va confirma cu Participantul, prin email sau sms adresa la care doreşte să primească Recompensa. Dacă, în decurs de 10 zile calendaristice de la data expedierii mesajului, Organizatorul nu primeşte informaţiile solicitate, Participantul pierde calitatea de câştigător. Organizatorul va trimite Participantului recompensele în termen de 30 de zile lucrătoare de la data acceptării de către SLC a aplicaţiei Participantului, cu condiția ca Participantul să pună la dispoziția Organizatorului toate informațiile necesare pentru că Organizatorul să-și poată îndeplini obligațiile legale și pentru a putea efectua transmiterea recompensei prin curier.

 

Art. 7 INFORMAŢII 

Participanţii au obligaţia ca toate informaţiile pe care le furnizează prin intermediul Proiectului să fie adevărate, exacte şi complete. Organizatorul atenţionează Participanţii asupra faptului că informaţiile eronate nu vor fi luate în considerare pentru a acorda unei persoane calitatea de Participant şi/sau recompensele de la art. 6 de mai sus şi nu vor angaja răspunderea Organizatorului în raporturile cu Participanţii sau cu terţii. În cazul în care Organizatorul constata că un Participant nu şi-a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile de Participare prevăzute în prezentul Regulament, acesta îşi rezerva dreptul de a nu lua în considerare recomandarea acordată şi de a suspenda Participantului participarea în cadrul Proiectului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată recompensei.

 

Art. 8 DATE CU CARACTER PERSONAL 

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga să respect prevederile legislației privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal. Categoriile persoanelor vizate şi categoriile de date cu caracter personal prelucrate Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate: a) Participanţii b) Persoanele de contact din cadrul Companiilor Recomandate. Datele cu caracter personal colectate sunt; nume, prenume, telefon mobil, adresa de email, adresa domiciliu. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri: a) Organizarea şi desfăşurarea Proiectului şi acordarea recompenselor participanţilor în Proiect, utilizarea datelor cu caracter personal ale participanţilor în scopuri promoţionale şi publicitare în legătură cu anunţarea participanţilor şi transmiterea recompenselor, transmiterea de comunicări comerciale cu privire la oferte ale Organizatorului, invitaţii de a participa la concursuri etc. b) Plata impozitelor aferente şi a altor obligaţii conform legii c) Soluționarea de plangeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Proiectului şi acordarea recompenselor, investigarea eventualelor încălcări ale Regulamentului, realizarea de analize, raportări cu privire la campaniile de marketing organizate; convorbirile telefonice realizate de către Participanţi pot fi înregistrate cu scopul de a îmbunătăţii serviciile oferite, precum şi de a verifica modul în care au fost soluţionate plângerile adresate sau în cazul unor litigii/dispute legate de desfăşurarea Proiectului. d) Alte activităţi prevăzute de lege, (ex. arhivare, etc), e) În cazul în care persoanele vizate îşi dau consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, acestea au dreptul de a-şi retrage acest consimţământ în orice moment. Participanţii care refuză să comunice sau îşi retrag consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personale necesare pentru participarea la Proiect nu vor fi eligibili să participe, respectiv să primească recompensa. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către: a) partenerii săi, acţionând fiecare Operatori, fie ca persoane împuternicite (ex. notari publici) b) furnizori de servicii de marketing, servicii de curierat, telefonie mobilă, etc. Datele cu caracter personal vor fi păstrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate conform prezentului Regulament, și/ sau, dacă este cazul, în conformitate cu durata impusă prin cerințele legale aplicabile. Participanţii, precum şi persoanele de contact beneficiază de următoarele drepturi: a) Dreptul de acces: Participanţii pot solicita de la Operator confirmarea că acesta prelucrează sau nu datele personale ale acestora precum şi informaţii despre modul în care sunt prelucrate. b) Dreptul de rectificare: Participanţii pot solicita rectificarea datelor personale inexacte sau completarea datelor personale incomplete. Participanţii pot solicita orice informații disponibile cu privire la sursa datelor personale, și pot solicita, de asemenea, o copie a datelor procesate. c) Dreptul la ştergere: în baza dreptului la ştergere, Participanţii pot solicita ştergerea datelor personale date în cazurile în care: (i) datele nu mai sunt necesare în relație cu scopul colectării sau prelucrării acestora; (îi) aleg să îşi retragă consimțământul; (iii) se opun procesării prin mijloace automatizate folosind specificaţiile tehnice; (iv) datele personale au fost procesate ilegal; (v) există o obligație legală de a şterge datele personale; (vi) este necesară ștergerea pentru a asigura respectarea legilor aplicabile. Dreptul la ştergere nu se aplică dacă Organizatorul are obligaţia de a păstra datele conform unei prevederi legale. d) Dreptul la restricționarea prelucrării: Participanţii pot solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) contesta acurateţea datelor personale; (îi) Organizatorul nu mai are nevoie de datele personale, în scopul prelucrării; (iii) au refuzat procesarea din motive legitime. e) Dreptul de transfer al datelor: Participanţii pot solicita, dacă este cazul, portabilitatea datelor personale pe care le-au furnizat către Organizator, într-un mod structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit, şi au dreptul de a transmite aceste date altui Operator fără că Organizatorul să refuze dacă: (i) prelucrarea datelor personale are la bază consimțământul sau contractul; și (îi) prelucrarea se face prin mijloace automatizate. De asemenea, pot solicita transmiterea directă a datelor personale către o terță parte la alegerea acestuia. (dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic). f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care produce efecte juridice: Participanţii au dreptul nu fi supuşi unei decizii bazate exclusiv pe procesarea automată care produce efecte juridice. Pentru exercitarea drepturilor menţionate la punctele a-f, Participanţii pot adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la: privacy@atlanticlondon.co.uk sau la sediul social al Organizatorului menţionat în art. 1 de mai sus. g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. Prin completarea Formularului de Recomandare electronic, Participantul îşi dă acordul pentru prelucrarea datelor sale personale în scopul descris în acest Regulament şi în acelaşi timp garantează Organizatorului faptul că a obţinut în prealabil acordul persoanei de contact cu privire la prelucrarea datelor personale ale acesteia. 

 

Art. 10 LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

Orice eventuală contestaţie poate fi formulată doar în scris de către participant pe adresa de mail privacy@atlanticlondon.co.uk. Contestaţia se va soluţiona în termen de maximum 30 zile de la primire, iar soluţionarea va fi transmisă contestatarului în scris. În cazul în care contestatorul va fi nemulţumit de decizie se va încerca rezolvarea pe cale amiabilă a contestaţiei, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

Art. 11 FORŢĂ MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

Pentru scopul acestui document, prin Forţă Majoră se înţelege evenimentul extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care este de natură a exonera de răspundere partea care îl invocă. Prin caz fortuit se înţelege acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de Organizator, care este de natură a exonera de răspundere partea care îl invocă, inclusiv deficienţele de natură tehnică şi a căror apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin document. În categoria acestor

evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior începerii Proiectului şi care poate interzice sau modifica prezentul Regulament.

Dacă o situaţie de forţă majoră/caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa să, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Proiectului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

 

Art. 12 REGULAMENTUL PROIECTULUI

Prezentul Regulament este disponibil cu titlu gratuit pe site-ul Organizatorului pe întreaga perioadă de desfăşurare a Proiectului. Participarea la Proiect implica acceptarea fără rezerve de către Participanţi a tuturor dispoziţiilor prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, dar nu înainte de a informa publicul în termen rezonabil prin intermediul site-ului sau cu privire la modificarea/modificările survenită(e).

English